Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden joyformoms.nl

Joy for Moms adviseert u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen u en Joy for Moms.

U wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Identiteit van Joy for Moms

Artikel 3 Toepasselijkheid

Artikel 4 Het Aanbod

Artikel 5 De Overeenkoms

Artikel 6 Annulering

Artikel 7 Herroepingsrecht

Artikel 8 Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 9 Ontbinding

Artikel 10 De Prijs

Artikel 11 Conformiteit en Garantie

Artikel 12 Levering en uitvoering

Artikel 13 Overmacht

Artikel 14 Duurtransacties

Artikel 15 Betaling

Artikel 16 Klachtenregeling

Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 Diversen

Artikel 19 Geschillen

Artikel 1 Definities

Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden    deze Algemene Voorwaarden van Joy for Moms;

Bedenktijd | de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Dienst | een Dienst die op de Website aangeboden wordt door Joy for Moms;

Duurtransactie | een Overeenkomst op Afstand met betrekking tot een reeks van Producten en/of Diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is verspreid;

Duurzame Gegevensdrager | elk middel dat de Klant of Joy for Moms in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht | de mogelijkheid voor de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand;

Klant | de natuurlijke persoon/consument, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, een Overeenkomst op Afstand aangaat met Joy for Moms;

Joy for Moms | de onderneming Joy for Moms, gevestigd te Zoetermeer;

Overeenkomst | de Overeenkomst tussen Klant en Joy for Moms die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product en/of de Dienst bij Joy for Moms koopt;

Overeenkomst op Afstand | een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Joy for Moms georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Product | een Product dat op de Website aangeboden wordt door Joy for Moms;

Privacy Statement | de privacyverklaring van Joy for Moms, die hier te vinden is op de Website;

Techniek voor Communicatie | middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Klant en Joy for Moms gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Website | de Website van Joy for Moms, waarop het Product en/of Dienst wordt aangeboden.

Artikel 2 Identiteit van Joy for Moms

Joy for Moms

Zoetermeer

info@Joyformoms.nl

+316 41935127

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Joy for Moms en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op Afstand tussen Joy for Moms en Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Joy for Moms zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg op of andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Product- of Dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Joy for Moms gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Joy for Moms niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: – de prijs inclusief belastingen; – de eventuele kosten van aflevering; – de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; – het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht; – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst; – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Joy for Moms de prijs garandeert; – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor Communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; – of de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is; – de manier waarop de Klant, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; en – de minimale duur van de Overeenkomst op Afstand in geval van een Duurtransactie.

Artikel 5 De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door Joy for Moms gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Joy for Moms onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Joy for Moms is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Joy for Moms technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Joy for Moms daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Joy for Moms kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op Afstand. Indien Joy for Moms op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Joy for Moms gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Joy for Moms zal bij het Product of Dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager, meesturen of duidelijke toegankelijke manier kenbaar maken waar de Klant deze informatie kan vinden: – het bezoekadres van de vestiging van Joy for Moms waar de Klant met klachten terecht kan; – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht; – de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; – de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Joy for Moms deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst; – de vereisten voor opzeggen van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een Duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Annulering

 1. Indien een Klant de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereed gemaakt opdrachten en/of Producten, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, aan de Klant in rekening worden gebracht.
 2. Ingeval de Klant zich heeft aangemeld voor minstens één van de aangeboden cursussen/trainingen van Joy for Moms, dient annulering of verplaatsing van een aanmelding uitsluitend schriftelijk te geschieden door de Klant . Indien voormelde mededeling minimaal 48 uur voor de geplande datum en tijd plaatsvindt, zijn er geen kosten verschuldigd. Indien deze mededeling echter binnen 48 uur voor aanvang van de geplande datum en tijd wordt gedaan door de Klant, dan is de Klant de volledige kosten aan Joy for Moms verschuldigd. Indien de Klant zonder afmelding niet verschijnt, is de Klant eveneens de volledige kosten aan Joy for Moms verschuldigd.

Artikel 7 Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van Producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Joy for Moms bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Joy for Moms retourneren, conform de door Joy for Moms verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Joy for Moms dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. Joy for Moms kan het Herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Joy for Moms dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:
  1. Die door Joy for Moms tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. voor losse kranten en tijdschriften;
  5. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.
 3. Joy for Moms heeft het Herroepingsrecht van de Klant uitgesloten op maatwerk Diensten, hieronder valt 1-op-1 coaching en persoonsgerichte cursussen.

Artikel 9 Ontbinding

 1. Joy for Moms is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Joy for Moms een goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten
  2. De Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 2. Joy for Moms is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordien welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Joy for Moms kan worden gevergd.
 3. Indien Joy for Moms overgaat tot opschorting of ontbinding, is Joy for Moms op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enige wijze zijn ontstaan.
 4. Indien Joy for Moms overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Joy for Moms op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is de Klant verplicht hierdoor ontstane direct of indirecte schade en kosten aan Joy for Moms te vergoeden.

Artikel 10 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Joy for Moms Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Joy for Moms geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Joy for Moms dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regeling of bepalingen; of
  2. Joy for Moms de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Joy for Moms niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 Conformiteit en Garantie

 1. Joy for Moms staat er voor in dat het Product en/of Dienst voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Joy for Moms er tevens voor in dat het Product en/of Dienst geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De garantieverplichtingen van Joy for Moms vervallen, indien de Klant niet voldoet aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Joy for Moms uit hoofde van de gesloten Overeenkomst.

Artikel 12 Levering en uitvoering

 1. Joy for Moms zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van een Product en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Joy for Moms geaccepteerde bestellingen binnen de overeengekomen leveringstijd uitvoeren. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één werkdag nadat hij de bestelling geplaats heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Joy for Moms het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Joy for Moms tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Joy for Moms bekend gemaakt vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Overmacht 

 1. Indien Joy for Moms haar verplichtingen uit de Overeenkomst, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Joy for Moms alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Joy for Moms niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat daar ook maar enig recht van de Klant bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 14 Duurtransacties

 1. De Klant kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of Diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten of Diensten, zal niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd.

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling.
 2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Joy for Moms te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Klant heeft Joy for Moms behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Joy for Moms, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Joy for Moms ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwekingstijd vraagt, wordt door Joy for Moms binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager.

Artikel 18 Diversen

 1. De Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden volgens artikel 98 van het derde Burgerlijk Wetboek.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde pakketten of andere (redactionele) werken berusten uitsluitend bij Joy for Moms
 3. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 4. Joy for Moms verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform een privacy beleid. Deze is hier te vinden.

Artikel 19 Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Joy for Moms en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland.